STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 02/2006/TT-BTS 20/03/2006 Hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
2 02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 Sửa đổi, bổ sung thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, thông tư 02/2006/TT-BTS, thông tư 62/2008/TT-BNN và thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
3 50/2015/TT-BNNPTNT 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác
4 62/2008/TT-BNNPTNT 20/05/2008 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ – CP ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
5 26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
6 25/2013/TT-BNNPTNT 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản