STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 52/2015/TT-BYT 21/12/2015 Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế
2 47/2010/TT-BYT 29/12/2010 Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
3 42/2016/TT-BYT 15/11/2016 Quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế
4 40/2016/TT-BYT 04/11/2016 Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ y tế
5 39/2016/TT-BYT 28/10/2016 QUy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế
6 31/2017/TT-BYT 25/07/2017 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của bộ y tế
7 30/2015/TT-BYT 12/10/2015 Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
8 06/2011/TT-BYT 25/01/2011 Quy định về quản lý mỹ phẩm
9 13/2015/TT-BYT 28/05/2015 Sửa đổi khoản 2 điều 21 thông tư 47/2010/TT-BYT của bộ y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
10 14/2018/TT-BYT 15/05/2018 Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam