STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 Quyết định 1410/QĐ-TCHQ(2015) 14/04/2015 Ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan