chúng tôi có xuất cho công ty nước ngoài qua 1 đơn vị gia công (tức hợp đồng 3 bên) mặt hàng Hexan và phải làm tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Vậy có phải làm Khai báo hóa chất hexan cho đầu xuất của chúng tôi hay không hay là đơn vị gia công chỉ cần làm khai báo hóa chất đầu nhập là xong. Vì đơn vị gia công không phải là đơn vị thuộc khu chế xuất.

Vướng mắc nêu trên, chúng tôi có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Điều 27. Khai báo hóa chất nhập khẩu

          1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

          …3. Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu

          a) Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;

          b) Hóa đơn mua, bán hóa chất;

          c) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;

         d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại”

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Bài viết có tham khảo thông tin từ website: www.dncustoms.gov.vn


Chưa có File tải về
Bình luận của bạn