L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là gì? Quy trình phát hành và thanh toán của L/C giáp lưng như thế nào?

L/C giáp lưng là loại LC được phát hành trên cơ sở 1 LC khác, hai LC này độc lập với nhau. LC ban đầu là LC gốc ( Master LC), LC giáp lưng là LC thứ 2 (Baby LC/ Secondary LC). Người thụ hưởng LC gốc là người yêu cầu mở LC thứ 2.

Quy trình phát hành LC giáp lưng: 

1. Nhà NK căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa để yêu cầu ngân hàng mở LC

2. Ngân hàng mở căn cứ vào đơn đề nghị mở LC , mở LC và gửi LC này cho ngân hàng thông báo.

3. Ngân hàng thông báo thong báo và chuyển LC cho người thụ hưởng thứ nhất( người trung gian)

4. Người thụ hưởng thứ nhất căn cứ vào LC( thứ nhất) lập đơn đề nghị mở LC( thứ 2) yêu cầu ngân hàng mở LC thứ 2 ( thường là ngân hàng thông báo thứ nhất) cho người thụ hưởng thứ 2( người cung cấp) hưởng lợi.

5. Ngân hàng mở (thứ 2) căn cứ vào đơn đề nghị mở LC tiến hành mở LC( thứ 2) và gửi LC này cho ngân hàng thông báo( thứ 2)

6. Ngân hàng thông báo( thứ 2) thông báo và gửi LC ( thứ 2) cho người thụ hưởng thứ 2.

Quy trình thanh toán L/C giáp lưng :

7. Người thụ hưởng thứ hai lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C thứ hai và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo( thứ hai) đòi tiền ngân hàng mở( thứ hai)

8. Ngân hàng thông báo( thứ hai) gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở( thứ hai)

9. Ngân hàng mở( thứ hai) kiểm tra bộ chứng từ, nếu phù hợp sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ hai thông qua ngân hàng thông báo( thứ hai)

10. Ngân hàng mở( thứ hai) xuất trình bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất

11. Người thụ hưởng thứ nhất chỉnh sửa bộ chứng từ( nếu có) và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo( thứ nhất) đòi tiền ngân hàng mở ( thứ nhất)

12. Ngân hàng thông báo( thứ nhất) gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở( thứ nhất)

13. Ngân hàng mở( thứ nhất) kiểm tra bộ chứng từ, nếu bộ chứng từ phù hợp với /LC sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ nhất thông qua ngân hàng thống báo( thứ nhất)

14. Ngân hàng mở( thứ nhất) xuất trình bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C.


Chưa có File tải về
Bình luận của bạn