Người nhập khẩu viết Đơn xin mở L/C gửi đến Chi nhánh của Ngân hàng được chỉ định phát hành L/C .

Chi nhánh Ngân hàng phát hành :

+ Thiết kế L/C .

+ Tuỳ theo sự uỷ nhiệm của Ngân hàng phát hành, nếu trị giá L/C từ mức x USD trở xuống, thì giám đốc chi nhánh ký L/C vỡ chuyển lên Ngân hàng phát hành để phát hành ra bên ngoài .

+ Nếu trị giá L/C từ mức x USD trở lên , thì Tổng giám đốc Ngân hàng phát hành ký L/C với Ngân hàng phát hành phát hành L/C ra bên ngoài.

Mọi việc phát hành L/C đều phải qua Ngân hàng thương báo là ngân hàng đại lý của

Ngân hàng phát hành, nếu không, thì phải qua một ngân hàng thứ 3 có quan hệ đại lý với cả 2 ngân hàng phát hành với Ngân hàng thông báo. Ngân hàng thông báo thông báo L/C cho người hưởng lợi .

Người hưởng lợi sẽ kiểm tra L/C, nếu chấp nhận thì giao hàng, ngược lại thì đề nghị tu chỉnh L/C .

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng, Người hưởng lợi L/C lập chứng từ và xuất trình đòi tiền Ngân hàng phát hành thông qua Ngân hàng thông báo .

Ngân hàng thông báo chuyển chứng từ đòi tiền Ngân hàng phát hành (hoặc chi nhánh).

Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) kiểm tra chứng từ trong thời gian hợp lý không quá 7 ngày làm việc ngân hàng để quyết định nhận hay từ chối chứng từ .

Trước khi quyết định nhận hay từ chối chứng từ, Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) sẽ thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản cho Người yêu cầu mở L/C để kiểm tra lại vỡ yêu cầu họ trả lời trong vòng 2 ngày làm việc đồng ý hay từ chối tiếp nhận chứng từ .

Nếu Người yêu cầu đồng ý tiếp nhận chứng từ và đồng ý thanh toán, Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) sẽ ký hậu  B/L cho Người yêu cầu để họ nhận hàng. Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) chuyển trả tiền cho người hưởng lợi .

Nếu Người yêu cầu từ chối nhận chứng từ, Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) thông báo ngay cho Người xuất trình về những sai biệt của chứng từ và chờ ý kiến định đoạt chứng từ của họ. Trong một thời gian hợp lý, nếu họ không có ý kiến gì thì Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) chuyển trả lại chứng từ cho họ .

Vai trò của Chi nhánh Ngân hàng phát hành

– Là Ngân hàng uỷ thác của Ngân hàng phát hành

– Trong trường hợp này, chi nhánh của Ngân hàng phát hành là Ngân hàng yêu cầu (Applicant Bank)

– Ngân hàng phát hành chỉ định Chi nhánh đóng vai trò Ngân hàng trả tiền của L/C (paying Bank) là trái với điều 2 của UCP 500 1993 ICC. Điều 2 quy định rằng Ngân hàng phát hành có thể chỉ định Chi nhánh của mình là Ngân hàng trả tiền với điều kiện Chi nhánh đó phải đóng trụ sở ở nước khác

-Tuy nhiên, đây là sự thoả thuận khác mà Điều 1 của UCP 500 cho phép, miễn là sự thoả thuận khác đó phải được ghi rõ trong L/C và phải được Người hưởng lợi L/C chấp nhận


Chưa có File tải về